เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 ม.ค. 2566 ]27
2 คู่มือการให้บริการ LINE Official Account [ 22 ธ.ค. 2565 ]17
3 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 28 ก.พ. 2563 ]414
4 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย [ 28 ก.พ. 2563 ]452
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ม.ค. 2563 ]374
6 คู่มืปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2561 ]365
7 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง [ 3 ม.ค. 2561 ]385
8 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]370
9 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ม.ค. 2561 ]393
10 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน [ 3 ม.ค. 2561 ]382
11 คู่มือการปฏิบัติงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2561 ]404
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 3 ม.ค. 2561 ]379
13 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด [ 3 ม.ค. 2561 ]383
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ [ 3 ม.ค. 2561 ]372
15 คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล(บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) [ 3 ม.ค. 2561 ]420
16 คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ [ 3 ม.ค. 2561 ]378
17 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 3 ม.ค. 2561 ]364
18 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ม.ค. 2561 ]374
19 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 3 ม.ค. 2561 ]399