เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 28 ก.พ. 2563 ]142
2 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย [ 28 ก.พ. 2563 ]147
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ม.ค. 2563 ]142
4 คู่มืปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2561 ]139
5 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง [ 3 ม.ค. 2561 ]144
6 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]141
7 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ม.ค. 2561 ]146
8 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน [ 3 ม.ค. 2561 ]142
9 คู่มือการปฏิบัติงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2561 ]143
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 3 ม.ค. 2561 ]141
11 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด [ 3 ม.ค. 2561 ]143
12 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ [ 3 ม.ค. 2561 ]141
13 คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล(บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) [ 3 ม.ค. 2561 ]141
14 คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ [ 3 ม.ค. 2561 ]144
15 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 3 ม.ค. 2561 ]141
16 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ม.ค. 2561 ]144
17 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 3 ม.ค. 2561 ]149