เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี  เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง  และให้ใช้แนวทางในการจัดทำอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี โดยเทศบาลตำบลชะมายได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี เพื่อดำเนินการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาลตำบลชะมาย  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะมายมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้  เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย