เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ได้มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย