เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

**ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม**

เทศบาลตำบลชะมาย อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีสถานที่เกิด สถานภาพ ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้

(ข) ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ Line ID ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน

(ค) ตำแหน่งงาน หน่วยงานหรือองค์กร

(ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ email หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ และคุกกี้ ประวัติการสนทนาในแอปพลิเคชั่นต่างๆ

(จ) ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านติดต่อ หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับเทศบาลตำบลชะมาย

**การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล**

เทศบาลตำบลชะมายเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทศบาลตำบลชะมายได้รับมาจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเทศบาลตำบลชะมายมีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

**การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล**

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลชะมายจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม หากกฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม และจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่านที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาลตำบลชะมายกำหนดไว้

**การรักษาความมั่นคงปลอดภัย**

เทศบาลตำบลชะมายกำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

**สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ดังนี้

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม
กับเทศบาลตำบลชะมายได้เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือข้อตกลงที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลชะมายรวมถึง ขอให้เทศบาลตำบลชะมายเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเทศบาลตำบลชะมายได้

สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้เทศบาลตำบลชะมายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้กับเทศบาลตำบลชะมายได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้เทศบาลตำบลชะมายลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้เทศบาลตำบลชะมายระงับการใช้ข้อมูลของตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

กรณีที่เจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลที่เทศบาลตำบลชะมายมีอยู่ไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้เทศบาลตำบลชะมายแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

-สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

เทศบาลตำบลชะมายอาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งนี้ตามความเหมาะสม ในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

- สิทธิในการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากเทศบาลตำบลชะมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เมื่อเทศบาลตำบลชะมายได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง เทศบาลตำบลชะมายสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณี
ที่กฎหมายกำหนด

**การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น**

เทศบาลตำบลชะมายอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคล
จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

**เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 เพื่อตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**วิธีการติดต่อ**

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 99/9  ถนนหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

เบอร์โทรศัพท์ : 075-466614

โทรสาร : 075-466615

อีเมล : chamai909.1@gmail.com    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย