เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้นำประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อมาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1.การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2.โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 3.การสรรหาบุคคล 4.การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง 5.การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6.วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 7.การอุทธรณ์ 8.การร้องทุกข์ 9.การบริหารงานบุคคลของพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 10.การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง     เอกสารประกอบ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย