เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/1 ปี


การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบ 2564    เอกสารประกอบ

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
 
สรุปปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย