เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๕
 
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย