เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายอนิวัต ชูสิทธิ์ พนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล และนายประเสริฐศักดิ์ แก้วประเสริฐ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนดี และให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง ในการปลุกกระแสสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย