เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะที่ 3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะที่ 3)
 
ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 8 ) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 9 ) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช - ที่ 1871/2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย