เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 23 ก.พ. 2566 ]8
2 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 30 พ.ย. 2565 ]26
3 (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 พ.ย. 2565 ]19
4 แผนการจัดการความรู้ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ธ.ค. 2558 ]386
5 ความรู้และขั้นตอนในการชำระภาษี [ 14 ก.ค. 2558 ]389
6 การสอบคัดเลือก [ 25 มิ.ย. 2558 ]432
7 การลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 16 มิ.ย. 2558 ]333
8 การยื่นเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวหรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มิ.ย. 2558 ]342
9 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543) [ 9 ธ.ค. 2557 ]322
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]386
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]374
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.ค. 2557 ]341
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]351
14 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การกำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]371
15 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]332
16 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]349
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 19 มี.ค. 2557 ]384
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 ก.พ. 2557 ]323