เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นางอารีย์  รักษ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย นางสาวมนทกานต์ สันอี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางเกศกนก สังข์ชุม นางสาวฐานวีร์  คุ่มเคี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน