เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวกมลฉันท์ จิตติศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ