เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์