เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองคลัง


นางสุนีย์ เทพคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวกานดา  สุชาติพงศ์
นายณรงค์   พลภักดี
นางสาวจนาภรณ์ รัตนบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางปัณฑิตา ขุนอินทร์
นางสาวจำลองลักษณ์ ผาสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

   
 
นางวัชราภรณ์ สุวรรณนคร

 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี