เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางกาญจนา  ทองเจริญ นางสาวสุกัญญา  รามรังสฤษฏ์
นางเติมสิริ  รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นายสมพงษ์ ทองเจริญ นางสาวอรกมล  นรปัญญา นายพงษ์ประดิษฐ์  ธนาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักป้องกันฯปฏิบัติการ
-ว่าง- นายสมชาย คมชาญเดชา ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

 

 
นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู

ส.อ.ปวิช  จีบโจง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

 

นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์ศรีทอง

นายจิรันดร์  สุวรรณประดับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
 นิติกรชำนาญการ