เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
เบอร์ติดต่อ 086-2823252นายชัยยุทธ  หอมหวล
นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 081-9586917 เบอร์ติดต่อ 089-4538702นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร์ นายวินัย  ชาญอาวุธ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 084-3984276 เบอร์ติดต่อ 081-0824883
หัวหน้าส่วนราชการ


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

นายญาณวุฒิ  เครือยศ
รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
เบอร์ติดต่อ.081-4346385

นางสาวจารุวรรณ  สมศิริ
นางสุนีย์ เทพคง
นายอนุสิทธ์  ทิตทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ.065-5989195 เบอร์ติดต่อ.080-6952896 เบอร์ติดต่อ.085-2252233
 
 
นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ 

นางอารีย์  รักษ์ศรีทอง

 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
เบอร์ติดต่อ.089-1055419 เบอร์ติดต่อ.081-7881419