เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


🥰ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 11.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย👉 นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะเทศตำบลชะมาย คณะทำงานธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 3 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 👉ในประเด็น>>>การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และคณะทำงานธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System ) จากห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

>>>📍 ทั้งนี้คณะกรรมการ และคณะทำงานธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมาย ได้มีการขับเคลื่อนในประเด็นดังนี้

🔺การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการลด และคัดแยกขยะครัวเรือน

🔺การสร้างเครือข่าย/กลุ่ม/องค์กร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และอาสาสมัครในพื้นที่

🔺วิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิล และประโยชน์ของการคัดแยกขยะรีไซเคิล

🔺การบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

🔺การบริหารจัดการธนาคารขยะ และการจัดสวัสดิการ

🔺การจัดเก็บ การขนถ่ายขยะรีไซเคิล และการจัดจำหน่ายขยะรีไซเคิล

🔺ประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

>>>📍 โดยธนาคารขยะเทศบาลตำบลชะมาย จะเปิดทำการ >>ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 1️⃣ และสัปดาห์ที่ 3️⃣ ของเดือน

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12