เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน 2567


💛🩵ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ⏰เวลา 08.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมาย👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรเคารพธงชาติ พร้อมไหว้พระสวดมนต์ แสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์🇹🇭 เป็นการรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ>>>👉 โดยภายใต้กิจกรรมนั้น นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล ได้ให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมายทุกคน ในเดือนที่ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจงปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายให้รอบคอบและรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ในการตอบสนองความต้องการบริการสาธารณะของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01