เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การติดตามประเมินคุณภาพอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ #เราใส่ใจในเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ


🍝ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 👧เวลา 10.30 น.

👨‍🍳นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายคณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย 👩‍🍳🍛🍝(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ) >>>📍นำโดยนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ประธานคณะทำงาน), นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (รองประธานคณะทำงาน), นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (คณะทำงาน), นางกาญจนา ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (คณะทำงาน), นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (คณะทำงานและเลขานุการ) และนางเกษร หน่าหู ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ) ในการติดตามตรวจสอบพร้อมประเมินคุณภาพอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดว่ามีโภชนาการเพียงพอและเหมาะสมตรงตามวัยที่ต้องการหรือไม่ เพื่อให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการเรียนรู้ประสบการณ์ได้มากยิ่งขึ้น

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25