เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี


เมื่อวันที่ 5 - 14 มิถุนายน 2555 เทศบาลตำบลชะมายนำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา (2556-2560) และแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ขึ้นในหมู่ที่ 1 - 8 ตำบลชะมาย เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางพัฒนาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06