เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการ LA 21


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ได้เปิดตัวโครงการ LA 21 และทำพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมขนอย่างยั่งยืน ระหว่างเทศบาลตำบลชะมายกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคมตามโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Lacal Agenda 21 : LA 21)
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05