เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการ LA 21


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ได้เปิดตัวโครงการ LA 21 และทำพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมขนอย่างยั่งยืน ระหว่างเทศบาลตำบลชะมายกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคมตามโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Lacal Agenda 21 : LA 21)
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12