เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมวันอังคารกันเอง ประจำเดือนธันวาคม 2557


เทศบาลตำบลชะมายได้รับเกียรติจากทางอำเภอทุ่งสง  ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของชมรมวันอังคารกันเองประจำเดือนธันวาคม  2557  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ  ภายในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสงและใกล้เคียงได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในต่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม




2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12