เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


📍การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 2/2566


❣️ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566❣️ เวลา 09.30 น.

👉นายปลอบ จุรุวรรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 13 โครงการ ได้แก่

1️⃣✅ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย

2️⃣ ✅โครงการน้ำมันนวดสมุนไพรเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุทต.ตำบลชะมาย

3️⃣ ✅โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย "ม้ายืนเพื่อสุขภาพ" (ชมรมผู้สูงอายุทต.ชะมาย)

4️⃣ ✅โครงการนวัตกรรมการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยสเปรย์ไล่ยุงสมุนไพรตะไคร้หอม (กลุ่มประชาชนและ อสม. ม.8 ต.ชะมาย)

5️⃣✅ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย (กลุ่มประชาชนชุมชนบ้านในอ่าว ม.4 ต.ชะมาย

6️⃣ ✅ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 1 บ้านหน้องหว้า (โดยประธาน อสม. ม.1)

7️⃣ ✅ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 2 บ้านด่านปาบ (โดยประธาน อสม. ม.2)

8️⃣ ✅ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย (โดยประธาน อสม. ม.3)

9️⃣ ✅ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน (โดยประธาน อสม. ม.4)

1️⃣0️⃣✅ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ (โดยประธาน อสม. ม.5)

1️⃣1️⃣✅ โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 6 บ้านนาคำทวด (โดยประธาน อสม. ม.6)

1️⃣2️⃣✅ โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 7 บ้านคลองขี่เปล (โดยประธาน อสม. ม.7)

1️⃣3️⃣✅ โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 8 บ้านนาแฝด

(โดยประธาน อสม. ม.8 ต.ชะมาย)

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12