เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อพัฒนาและบริการ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลชะมาย


ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังให้คณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นได้พบปะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งช่องทางในการบริการประชาชน เมื่อต้องติดต่อราชการกับทางเทศบาล ซึ่งงานนี้สร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

>>> ในนามเทศบาลตำบลชะมาย ขอขอบคุณกลุ่มจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลชะมายและอำเภอทุ่งสง ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนให้โครงการฯ ในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

>>> และพบกันอีกครั้ง ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ บริเวณวัดเขากลาย กับโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2566

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12