เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด


ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอทุ่งสงโดย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอทุ่งสง ร่วมกับเทศบาลตำบลชะมาย จัดให้มีกิจกรรมโครงการดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ตลอดเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และเกิดผลกระทบทางด้านจิตวิทยาต่อผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชน กลุ่มเสี่ยงให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำสาปแช่งจากพิธีกรรม ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๕)
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06