เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566


📍 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ⌚️เวลา 09.30 น.

👤นายคนึง สุวรรณพันธุ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย 📍โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณา

📑ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นรับหลักการ

📑ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย "การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ...../ "การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....... / "การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ......

📑ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเรื่องอื่นๆ สำหรับญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณานั้น ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12