เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1-2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ

🟡การเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้นั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบและนโยบายของรัฐบาลในการบริหารงานในประเด็นการยกระดับงานบริการประชาชนด้วย Digital Transformation, การบริหารจัดการขยะสู่ชุมชนไร้ถัง, เวทีเสวนาการขับเคลื่อนระบบการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รู้รับปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยทุกประเด็นในการร่วมสัมมนานั้น ล้วนเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชะมายต่อไปในอนาคตให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25