เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมทุ่งสง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


เมือวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง จัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง (บูรณาการการบริหารจัดการท้องถิ่นให้ทุ่งสงพัฒนาอย่างยั่งยืน) โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมระดมความคิดเห็น ในครั้งนี้ เพื่อสร้างรูปธรรมของการพัฒนาทุ่งสงอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างพลังและรวบรวมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต.เทศบาล หน่วยงานราชการ และประชาคมเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญมากมาย เช่น นายสุรพล พนัสอำพล ปลัดจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4นายอโนทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัตน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอนันต์ คลังจันทร์ รองนายกอบจ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.ตรีพล เจาะจิตต์ (อดีตสมาชิกวุฒิสภา) ฯลฯ การประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งนี้ เป็นการประชุมประชาคมเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของอำเภอทุ่งสง มาระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันระดมสมองแก้ไขปัญหาต่างๆของเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ และมีพิธีลงนามความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ของนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง อบต. เทศบาลในอำเภอทุ่งสง เพื่อจะดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองทุ่งสง ร่วมกัน
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27