เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกง

👉#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม

👉ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๒.๐๐ น.

🕴นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในระดับ AA ด้วยคะแนน ๙๙.๒๑ จากนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล และจะเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นแนวทางในการบริหารท้องถิ่น

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23