เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕


ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🕰เวลา ๑๔.๐๐ น.

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายและประชาคมตำบลชะมาย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายและประชาคมตำบลชะมาย เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชนมีความถูกต้องตรงตามความต้องการและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นับได้ว่าการประชุมประชาคมถือเป็นการสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันร่วมระหว่างคณะกรรมการท้องถิ่น คณะผู้บริหาร/สภาท้องถิ่น แกนนำชุมชน และภาคเครือข่าย เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลชะมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมกันนำท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23