เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕


📍 วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.⏰

👉เทศบาลตำบลชะมาย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย โดยมี นายญาณวุฒิ เครือยศ ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย

👉เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และเหตุผลความจำเป็นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23