เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕


🗣ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร และติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ เป็นการร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายให้เป็นไปตามระเบียบและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที🙏🙏🙏

.......................................................

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06