เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕


🗣ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี, นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายผู้บริหาร และติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ เป็นการร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายให้เป็นไปตามระเบียบและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที🙏🙏🙏

.......................................................

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05