เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕


#ดูแลกันและกันในวันที่ยังหายใจ

🗓 ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

🕴นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนางชุติมา ล่องชุม ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหว้า กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ✍️

🧓โดยภายใต้โครงการนั้น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน ซึ่งมาจากทีม care giver และญาติของผู้สูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เรียนรู้ถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุ และการใส่ใจสุขภาพในผู้สูงวัย ทั้งด้านอาหาร การป้องกันการพลัดตกหกล้ม โรคต่างๆ ในผู้สูงอายุ จากนางฉวีวรรณ วงศ์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จาก รพ.สต.บ้านไทรห้อง และนางพิมพ์จิต สิทธิดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบนควน

👵และในช่วงบ่ายของการอบรมนั้น จะเป็นภาคปฏิบัติที่จะนำผู้เข้ารับการอบรมทุกคนไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพิการและติดเตียง เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลชะมาย จำนวน ๒ ราย🏘🏡

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23