เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่สอบสวนโรค สำรวจและกำจัดเเหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย


📍วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕⏰เวลา ๑๓.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ นางชุติมา ล่องชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่สอบสวนโรค สำรวจและกำจัดเเหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขลักษณะรอบๆครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เทศบาลตำบลชะมาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งว่า ให้พี่น้องประชาชน ได้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด-๑๙ ที่มีการพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในระยะนี้ อย่างเคร่งครัด

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05