เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๕


 ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย ๑.โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ๒.โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากลาย โดยมี นายวิโรจน์ เกสรินทร์ เป็นประธานในการติดตามฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25