เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖


📍 ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.⏰

👉เทศบาลตำบลชะมาย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย โดยมี นายวิโรจน์ เกสรินทร์ เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย

👉เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมประเมินการให้คะแนนการติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖📝

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25