เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


👉ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมในพิธีเปิด 🥕#โครงการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจาก #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย

🥦โดยมีผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

🥬เพื่อเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยชีวภาพ ยาปราศัตรูพืช การเลือกเมล็ดพันธ์ุผัก วิธีปลูก และการบำรุงรักษา จากนายเสรี ทองคำดี วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร

🍆เป็นการใช้เวลาว่างในกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถช่วยขยายผลเป็นรายได้ในอนาคตต่อไป

#ส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมการมีรายได้

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25