เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ส่งมอบบ้านให้กับผู้ที่ประสบปัญหาครัวเรือนตกเกณฑ์ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕


📍วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕👨‍🎓เวลา ๑๔.๐๐ น.

👉 นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยนางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ ปลัดอำเภอทุ่งสง กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

👉ร่วมกันส่งมอบบ้านให้กับผู้ที่ประสบปัญหาครัวเรือนตกเกณฑ์บ้านไม่มั่นคง ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

👉 ซึ่งทางเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่ไม่มั่นคงแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย รวมเป็นเงิน จำนวน ๓๓,๓๕๓ บาท จึงได้ดำเนินการส่งมอบบ้านให้กับผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ในวันนี้

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05