เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG)


📍วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U๒T for BCG) กิจกรรมย่อยที่ ๒ การยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการ เชิงปฏิบัติการธุรกิจชุมชน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มอาชีพและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และช่องทางการตลาดออนไลน์ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายสินค้า รายได้ ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18