เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉สภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

👉ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

--ไม่มี--

👉ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

👉ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

--ไม่มี--

👉ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)

๔.๒) การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ)

👉ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑) ญัตติ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ที่สภาเทศบาลตำบลชะมายมอบหมายจำนวนหนึ่งคน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๕.๒) ญัตติ ขอความเห็นชอบการรับมอบพัสดุเครื่องสูบน้ำที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลชะมาย (สำนักปลัดเทศบาล)

👉ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑) เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

#โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23