เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉สภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

๑.๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๑.๓ รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

--ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

--ไม่มี--

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

👉๕.๑) ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ)

👉๕.๒) ญัตติ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัดเทศบาล)

👉๕.๓) ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ กันเงินรายจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองคลัง)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

#โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25