เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕


📍วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

👉เพื่อติดตามการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ตลอดถึงมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อก่อให้เกิดการบริการของเทศบาลต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25