เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและกรอบในการจัดสรรงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


📌วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ น.📌

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ในนามประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย และประชาคมท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ร่วมกัน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเวที่ประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย

👉เพื่อให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและจักได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและกรอบในการจัดสรรงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05