เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของตำบลชะมาย


📌วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของตำบลชะมาย

👉โดยมีนางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ ปลัดอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน ในการจัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ กิจกรรม ๑.๒ บูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย (ชั้น ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05