เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของตำบลชะมาย


📌วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของตำบลชะมาย

👉โดยมีนางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ ปลัดอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน ในการจัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ กิจกรรม ๑.๒ บูรณาการแผนครัวเรือน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย (ชั้น ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24