เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕


📌วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ น. 📌

👉 นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อนำร่างแผนพัฒนาเทศบาล เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ ต่อไป และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตำบลชะมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05