เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกอบต.ชะมาย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการบริหารจัดการขยะที่หมู่บ้านทวีสุข


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายปรีชา บุญรักษา นักพัฒนาชุมชน ได้จัดทำเวทีประชาคม หมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย เพื่อรับทราบปัญหา รับทราบแนวทาง ความต้องการของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านทวีสุข เพื่อนำปัญหาไปแก้ไขความเดือดร้อนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน หมู่บ้านทวีสุข ปัจจุบัน เป็นแหล่งพักอาศัยที่อยู่ใกล้ตัวเมืองทุ่งสง มีผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า พนักงานบริษัท ห้างร้านต่างๆ อาศัยอยู่จำนวน เกือบ 300 ครัวเรือน เป็นชุมชนที่มีสิ่งสาธารณูปโภคครบครัน ไม่ว่าจะเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านขนาดใหญ่ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า และระบบประปาทุกครัวเรือน ปัญหาสำคัญในขณะนี้ คือ ปัญหาการจัดเก็บขยะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย นายประพัฒน์ รักษศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้าน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ดำเนินการ ดังนี้ 1.แจกจ่ายถังขยะพลาสติก ครัวเรือนละ 1 ถัง 2.กำหนดเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ 3.ให้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ชำระค่าจัดเก็บขยะ ในอัตราเดือนละ 40 บาท ต่อครัวเรือน โดยให้ชำระกับพนักงานจัดเก็บรายได้ ในระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือน โดยจะมาจัดเก็บตามบ้านเรือนในหมู่บ้านหลังจากเวลาเลิกงาน 4. ปรับปรุงแก้ไข ไฟฟ้า ส่องสว่าง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจสอบ ในตอนกลางคืน เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมู่บ้าน 5.ปรับปรุงแก้ไข ลูกระนาด บนถนนตามแนวหมู่บ้าน โดยใช้ปูนซีเมนต์ ซ่อมแซมผิวจราจร ที่ชำรุด เสียหาย ให้ใช้การได้ดี และไม่เป็นอันตรายหรือกระทบต่อผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ 6.ปรับปรุงแก้ไขทางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อนำน้ำจากครัวเรือนลงถ่ายเทในลำคลองข้างริมถนนกรุงแสง 7.จะนำเจ้าหน้าที่มาล้างทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำไปปรับใช้ เช่น การจัดประกวดการรักษาความสะอาดระหว่างหมู่บ้านต่างๆภายในตำบลชะมาย โดยมีการประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และแนวทางอื่นๆที่ก่อเกิดประโยชน์กับหมู่บ้านมากมาย ฯลฯ
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27