เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การรับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมายโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้รับมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชัชวาลย์ งามทัพ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช การถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเทศบาลตำบลชะมายจะดำเนินการบริหารจัดการงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมาช ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน พร้อมวิธีดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05