เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


📌วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔📌เวลา ๐๙.๓๐ น.⏰

👉สภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระที่ ๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วาระที่ ๕ 👉๑) ญัตติ โอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(กองช่าง)

👉๒) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่างเป็นรายการใหม่ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(กองคลัง)

👉๓) ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(สำนักปลัดเทศบาล)

👉๔) ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(กองช่าง)

👉๕) ญัตติ ขออนุมัติกันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน(กองคลัง)

โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01