เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สภาเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ดังนี้

👉๑) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

👉๒) ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (วาระ ๑ ขั้นรับหลักการ )

👉๓) ญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงานและครุภัณฑ์อื่น(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19