เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงค์โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27