เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และตัวแทนของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกัน ประกาศเจตจำนงค์โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษ์ในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลชะมาย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01